VORES ARBEJDE

Vores indsats gør en markant forskel for udsatte børn og unge. Vi har fokus på den tunge sociale arv og vi arbejder for, at flere børn får en barndom uden fysisk vold, psykisk vold og misbrug. 

Børn der er anbragt eller har en socialsag hos kommunen, har stor risiko for en ustabil skolegang og et lavere fagligt niveau end deres jævnaldrende, der ikke er udsatte. Det samme gælder, for børn som vokser op med vold og misbrug.

Vi arbejder for en kulturændring i daginstitutionerne, hvor pædagoger de facto kan give omsorg til børn. Vi arbejder for, at pædagoger får et bedre arbejdsmiljø – at det vigtige arbejde, de laver hver dag, også bliver anerkendt på alle måder, som det skal. 

Vi tager rundt i landet, ud til de små byer og fortæller om BØRNS RETTIGHEDER.

Vi hjælper børn som er involveret i komplekse forældreansvarssager i det familieretlige system. Vi hjælper børn som har en sag hos kommunen, børn som er i det socialretlige system.

Vi vil aktivere, opruste andre til at fremme og beskytte børns rettigheder.

Vores arbejdsfokus er forebyggelse. Vi mener, at der skal laves flere tiltag omkring forebyggelse, så børn ikke kommer i en risikosituation, hvor de bliver udsat for psykisk og fysisk vold eller seksuelle overgreb. Børn skal beskyttes både når de er hjemme, i institution, i skole eller deltager i fritidsaktiviteter.

Vores mål er, at børn lever i en verden hvor deres rettigheder bliver anerkendt, respekteret og håndhævet. 

Årsberetninger, rapporter & anbefalinger

Hos Børneretshjælpen vil vi årligt udarbejde en årsberetning om vores arbejde. Den første årsberetning vil blive lavet ved årsskiftet 2022/2023.

På baggrund af vores ydelser og indsats vil vi aflægge rapporter om forskellige emner, herunder vores anbefalinger.

Bestyrelse & vedtægter

– Marianne Betzer, formand

– Tanja Schultz Ramdal, bestyrelsesmedlem og leder

– Trine Boel Nielsen, bestyrelsesmedlem

 Cæcilie Tærø Nielsen, bestyrelsesmedlem

 

Strategi og mål

Vores mål og strategi 2023- 2025:

BØRNS RETTIGHEDERS strategi for 2023-2025 handler om at tage ansvar for børns ret til omsorg og beskyttelse. Strategien handler også om at skabe opmærksomhed og motivere folk til, at tage ansvar i forhold til børn, som er i bekymrende trivsel eller bliver udsat for omsorgssvigt. Vi oplyser børn om deres rettigheder, og hjælper dem med at anvende dem.

BØRNS RETTIGHEDER har fokus på forebyggelse og handling. Vi indsamler viden om lovgivning og praksis og om hvor børns retssikkerhed halter. Vi oplyser om situationer, hvor børn går under radaren, hvor børn som ikke får eller har adgang til den hjælp, de har ret til.

Alt det bedste,
Tanja
Stifter af BØRNS RETTIGHEDER

Hos BØRNS RETTIGHEDER har vi et rettighedsbaseret børnesyn. Vi ser børn som selvstændige personer som har deres egne rettigheder.
Børnerettighedsorganisationen BØRNS RETTIGHEDER overordnede mål tager udgangspunkt i FN´s Børnekonvention.

– Danmark skal respektere og sikre de rettigheder, der er fastsat i FN´s Børnekonvention, for alle børn.

– Danmark skal påtage sig at sikre barnets ret til beskyttelse og omsorg. Herunder sikre forældre eller andre med juridisk ansvar for barnet, og skal med henblik herpå træffe alle passende lovgivningsmæssige og administrative forholdsregler. Danmark skal sikre, at institutioner med ansvar for omsorg for eller beskyttelse af børn skal være i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat af kompetente myndigheder, særligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, personalets antal og egnethed samt sagkyndigt tilsyn.

– Danmark skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet. Særligt i enhver behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager der vedrører barnet, enten direkte eller gennem en repræsentant.

– Danmark skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse herunder seksuelt misbrug medens barnet er i forældrenes varetægt eller i andres varetægt.

– Danmark skal gøre børn bekendt med bestemmelserne i FN´s Børnekonvention.
BØRNS RETTIGHEDER er en politisk uafhængig organisation, og BØRNS RETTIGHEDERS opgave er at give rådgivning og vejledning, skabe opmærksomhed på børns ret til omsorg og beskyttelse samt oplyse om børns rettigheder.

Vores strategiske fokus- og indsatsområder 2023-2025:

  1. Yde gratis juridisk rådgivning som er målrettet børn. Yde opsøgende rådgivning og hjælp til børn og familier.
  2. Samarbejde med kommuner, myndigheder og organisationer, som arbejder med børn om at styrke børns retssikkerhed.
  3. Skabe opmærksomhed på børns ret til omsorg og beskyttelse. Sikre at flere børn og voksne kender børns rettigheder. Sikre at børn kan anvende deres rettigheder.
  4. Skabe debat om børns retssikkerhed-, kulturændring- og paradigmeskift.
  5. Fokus på forebyggelse og små børns ret til omsorg og beskyttelse. Fokus på daginstitutionsområdet.

1)
Jurister og jurastuderende hjælper børn og voksne med at løse juridiske problemstillinger. 

2)
BØRNS RETTIGHEDER samarbejder med andre parter der arbejder med børn eller som har en myndighedsopgave over for børn. Kommuner og foreninger må henvise børn og voksne til BØRNS RETTIGHEDER.

3)
Gennem BØRNS RETTIGHEDER indsatsområder skabes der opmærksomhed på børns rettigheder. Der bliver delt folder og plakater ud. BØRNS RETTIGHEDER deltager aktivt i lokale aktiviteter, hvor BØRNS RETTIGHEDER kan gøre opmærksom på børns ret til omsorg og beskyttelse.
Vi arbejder på, at alle skoler i landet henviser eller oplyser børn og voksne, enten på skolens hjemmeside eller via aula, om BØRNS RETTIGHEDER. Vi arbejder sammen med foreninger hvor børn er – fx idrætsforeninger. Når børn får kendskab til BØRNS RETTIGHEDER kan de bruge dem.

4)
BØRNS RETTIGHEDER deltager i den offentlige debat om børns retssikkerhed og rettigheder. Vi deler viden om, hvor børns retssikkerhed skal forbedres og situationer, hvor børn er i risiko for misbrug og vold. Vi øger folks opmærksomhed på børns ret til omsorg og beskyttelse. Vi oplyser politikere og myndighedsarbejdere om, hvor der er børn som går under radaren.

5)
Vi holder oplæg i daginstitutioner om tegn på bekymrende adfærd og omsorgssvigt. Vi ser på kvaliteten af retssikkerheden hos dagplejer, i vuggestuer og i børnehaver, herunder tilsynsopgaven. Gennem spørgeskemaer og besøg undersøger vi fagfolks mulighed for, at give den rette omsorg og beskyttelse til børn.