Alle børn har ret til en god start i livet. Børns mistrivsel skal opdages og tages hånd så hurtigt som muligt. Alle børn har ret til beskyttelse og omsorg.

 

Vi er en børnerettighedsorganisation som arbejder med at oplyse børn og voksne om børns rettigheder. Vores indsats er forebyggende og styrker børns retssikkerhed. Vi udøver målrettet og opsøgende gratis anonym rådgivning og hjælp til børn og deres familier. Vi forebygger mistrivsel og sociale problemer.

Børn som udsættes for psykisk og fysisk vold og misbrug skal have hjælp og det skal stoppes- det har vi som samfund pligt til. De forældre som har det svært med at give omsorg og beskyttelse til deres børn- har ret til at få hjælp og støtte. Vi hjælper børn, når deres forældre får hjælp og støtte til at styrke deres forældrekompetencer og forbedre relationen mellem forældre og børn.

Barnets lov gælder alle børn, der skal tilbydes forebyggende rådgivning, hjælp og støtte. Det gælder om at gribe børnene så tidligt som muligt, og deres retssikkerhed skal prioriteres. De voksne, der arbejder med børn, har et særligt ansvar for, at børn beskyttes og får omsorg. Vi vil gennem vores arbejde sikre at flere børn og voksne kender principperne og bestemmelserne i FN’s Børnekonvention. Det er vigtigt at alle børn kender deres rettigheder. Vi har mange års erfaring med at rådgive børn og familier som har det svært, og vi ved at den forebyggende indsats er den vigtigste. 

Vi hjælper alle børn, som har behov for hjælp til være beskyttet af deres rettigheder. 

Vi vil aktivere, opruste andre til at fremme og beskytte børns rettigheder.

Vores arbejdsfokus er forebyggelse. Vi mener, at der skal laves flere tiltag omkring forebyggelse, så børn ikke kommer i en risikosituation, hvor de bliver udsat for psykisk og fysisk vold eller seksuelle overgreb. Børn skal beskyttes både når de er hjemme, i institution, i skole eller deltager i fritidsaktiviteter.

Vores mål er, at børn lever i en verden hvor deres rettigheder bliver anerkendt, respekteret og håndhævet. 

Strategi og mål

Vores mål og strategi:

BØRNS RETTIGHEDERS strategi handler om at tage ansvar for børns ret til omsorg og beskyttelse. Strategien handler også om at skabe opmærksomhed og motivere folk til, at tage ansvar i forhold til børn, som er i bekymrende trivsel eller bliver udsat for omsorgssvigt. Vi oplyser børn om deres rettigheder, og hjælper dem med at anvende dem.

BØRNS RETTIGHEDER har fokus på forebyggelse og handling.

 

Hos BØRNS RETTIGHEDER har vi et rettighedsbaseret børnesyn. Vi ser børn som selvstændige personer som har deres egne rettigheder.
Børnerettighedsorganisationen BØRNS RETTIGHEDER overordnede mål tager udgangspunkt i FN´s Børnekonvention.

– Danmark skal respektere og sikre de rettigheder, der er fastsat i FN´s Børnekonvention, for alle børn.

– Danmark skal påtage sig at sikre barnets ret til beskyttelse og omsorg. Herunder sikre forældre eller andre med juridisk ansvar for barnet, og skal med henblik herpå træffe alle passende lovgivningsmæssige og administrative forholdsregler. Danmark skal sikre, at institutioner med ansvar for omsorg for eller beskyttelse af børn skal være i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat af kompetente myndigheder, særligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, personalets antal og egnethed samt sagkyndigt tilsyn.

– Danmark skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet. Særligt i enhver behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager der vedrører barnet, enten direkte eller gennem en repræsentant.

– Danmark skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse herunder seksuelt misbrug medens barnet er i forældrenes varetægt eller i andres varetægt.

– Danmark skal gøre børn bekendt med bestemmelserne i FN´s Børnekonvention.
BØRNS RETTIGHEDER er en politisk uafhængig organisation, og BØRNS RETTIGHEDERS opgave er at give rådgivning og vejledning, skabe opmærksomhed på børns ret til omsorg og beskyttelse samt oplyse om børns rettigheder.

Vores strategiske fokus- og indsatsområder:

  1. Yde gratis juridisk rådgivning som er målrettet børn. Yde opsøgende rådgivning og hjælp til børn og familier.
  2. Samarbejde med kommuner, myndigheder og organisationer, som arbejder med børn om at styrke børns retssikkerhed.
  3. Skabe opmærksomhed på børns ret til omsorg og beskyttelse. Sikre at flere børn og voksne kender børns rettigheder. Sikre at børn kan anvende deres rettigheder.
  4. Skabe debat om børns retssikkerhed-, kulturændring- og paradigmeskift.
  5. Fokus på forebyggelse og små børns ret til omsorg og beskyttelse. Fokus på daginstitutionsområdet.

1)
Jurister og jurastuderende hjælper børn og voksne med at løse juridiske problemstillinger. 

2)
BØRNS RETTIGHEDER samarbejder med andre parter der arbejder med børn eller som har en myndighedsopgave over for børn. Kommuner og foreninger må henvise børn og voksne til BØRNS RETTIGHEDER.

3)
Gennem BØRNS RETTIGHEDER indsatsområder skabes der opmærksomhed på børns rettigheder. Der bliver delt folder og plakater ud. BØRNS RETTIGHEDER deltager aktivt i lokale aktiviteter, hvor BØRNS RETTIGHEDER kan gøre opmærksom på børns ret til omsorg og beskyttelse.
 Vi arbejder sammen med foreninger hvor børn er – fx idrætsforeninger. Når børn får kendskab til deres rettigheder kan de bruge dem.

4)
BØRNS RETTIGHEDER deltager i den offentlige debat om børns retssikkerhed og rettigheder. Vi deler viden om, hvor børns retssikkerhed skal forbedres og situationer, hvor børn er i risiko for misbrug og vold. Vi øger folks opmærksomhed på børns ret til omsorg og beskyttelse. Vi oplyser politikere og myndighedsarbejdere om, hvor der er børn som går under radaren.

5)
Vi har fokus på børns retssikkerhed hos dagplejere, i vuggestuer, børnehaver og på skoler herunder på opholdssteder for anbragte børn.